Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse 2018


Op 1 januari 2019 is een groot deel van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur in werking getreden. Hierdoor wordt vanaf 1 januari 2020 het meerjarenplan het belangrijkste strategische en financiële sturingsinstrument voor het gemeentelijk beleid. Wanneer nodig en minstens een keer per jaar wordt het bijgesteld. Er worden echter door de gemeenteraad niet langer jaarlijkse budgetten vastgesteld.

De omgevingsanalyse vormt sinds de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC) in lokale besturen een verplicht onderdeel van de meerjarenplanning. Voor de opmaak van deze omgevingsanalyse gaven zowel burgers, ondernemers als gemeentepersoneel hun input.

We danken jullie hierbij van harte voor de verleende medewerking!

Met de oplevering van dit document werd een belangrijke doelstelling bereikt ter voorbereiding van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Met de inspiratienota, die een samenvatting is van de voornaamste bevindingen op extern en intern vlak en het sluitstuk vormt van de omgevingsanalyse, reikt de administratie het bestuur de nodige gegevens aan over wat leeft in Grimbergen bij de bevolking en wat op Grimbergen afkomt de komende jaren.

Klik op onderstaande links om de documenten te bekijken:
Inspiratienota 2018
Interne analyse - bijlage I - rapport Audit Vlaanderen
Interne analyse - bijlage II - presentatie documentenanalyse
Externe analyse - bijlage I - cijfertabellen
Externe analyse - bijlage II - rapport bevolkingsbevraging
Externe analyse - bijlage III - documentatie denkdag