Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieunieuws

Ecologisch bermbeheer in Grimbergen


Het Bermbesluit

Sinds het Bermbesluit van 27 juni 1984 mag een berm niet voor 15 juni gemaaid worden en een eventuele tweede maaibeurt mag pas na 15 september. Het maaisel moet binnen de tien dagen afgevoerd worden. Pesticiden? Die zijn niet toegestaan.
Deze data zijn belangrijk om dieren en planten meer kans te geven. Na 15 juni is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij en hebben bepaalde soorten de kans gehad zaad te vormen. Worden ze dan afgemaaid, dan vallen de zaden op de grond en kunnen ze het volgende jaar kiemen. Hetzelfde geldt voor de zomerbloeiers, daarom mag een tweede maaibeurt pas na 15 september gebeuren. Bloeiende planten trekken duizenden insecten aan die op zoek zijn naar geschikte voedselbronnen als nectar en pollen. Een rijk insectenleven trekt dan weer andere dieren aan zoals spinnen, vogels, zoogdieren en amfibieën. Het maaisel mag niet blijven liggen omdat de bodem anders te rijk wordt. Daarvan zouden vooral grassen en brandnetels profiteren. Hoe voedselarmer de bodem, hoe meer soorten planten en kruiden er kunnen voorkomen.

Bermbeheerplan

Af en toe is er toch een afwijking nodig. Uit verkeerstechnische, landschappelijke of ecologische redenen. Dergelijke afwijkingen worden gemotiveerd in een bermbeheerplan. Wat Grimbergen betreft gaat het over een maaibeurt in mei. Om de belangrijkste bloeiwaarde van een aantal bermsegmenten te behouden en bevorderen is het noodzakelijk dat deze reeds begin mei kunnen gemaaid worden. Bovendien zijn er een aantal segmenten waar een veiligheidsmaaibeurt dient uitgevoerd te worden.

De maaidata

Een overzicht van de gedetailleerde planning van de te maaien bermen vindt u hier.

Vragen?

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening (Jessika Doms, jessika.doms@grimbergen.be, 02/260 13 33).

Ontwerp uitvoeringsplan kunststoffen 2019 - 2024

De link naar de ontwerptekst kan u hieronder vinden:
https://www.ovam.be/samen-richting-uitvoeringsplan-kunststoffen-2019-2024?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=burgemeesterontwerpuitvoeringsplankunststoffen20192024&utm_content=de+ovam+stelt+daarom+een+nieuw+vlaams+uitvoeringsplan+voor+kunststoffen
Het openbaar onderzoek loopt van 15 juli tot en met 1 oktober 2019.
Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het het volgende mailadres: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen.


Mevrouw de burgemeester
Mijnheer de burgemeester
 
Zowel nationaal als internationaal gaat er de laatste jaren veel aandacht uit naar verschillende (hinder-)aspecten rond kunststof en kunststofafval en zoekt men naar oplossingen.
In het algemeen beklemtoont Europa in haar pakket "Circulaire Economie" het belang van een ketenbenadering en betrekt hierbij de bijdrage van bio-economie aan de circulaire economie. Aanvullend - en meer specifiek - hierop publiceerde de Europese Commissie in 2018 haar specifieke strategie voor een circulaire kunststoffeneconomie.
 
Om zo een circulaire kunststoffeneconomie mogelijk te maken staan we voor heel wat uitdagingen. OVAM onderzocht in 2017 de knelpunten en opportuniteiten in de huidige kunststofketen en bundelden deze in een discussiepaper. Samen met diverse stakeholders bogen we ons over de prioriteiten voor de toekomst.
 
Zo zijn er intussen al krijtlijnen uitgezet in het Verpakkingsbeleid 2.0 en worden in het Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil, plastic drijfvuil, visnetten en microplastics aangepakt. Ook maakt Vlaanderen in kader van afval- en materiaalbeheerplannen werk van preventie en inzameling van kunststoffen.
Maar een overkoepelend kader voor de inspanningen die in Vlaanderen geleverd worden rond kunststoffen ontbreekt vooralsnog.

De OVAM stelt daarom een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor.

 
De opmaak van het ontwerpplan vroeg afstemming met de talrijke initiatieven die binnen diverse (internationale) fora genomen worden (zowel van sectorfederaties als binnen EU-beleid) als met andere plannen gesteund door de Vlaamse regering of minister.
 
De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voor te stellen uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, het stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, het inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.
 
Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten. Ook innovatie in technieken kan hierbij een grote rol spelen. Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren, is daarbij onmisbaar. Deze ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.