Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieunieuws

Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van het plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan wel al aan dat zodra de Belfius-bank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen moet bekeken worden en indien dit effect significant is, een planaanpassing zal worden voorgesteld.

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom zal een aanpassing van het plan worden voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

De gewijzigde tekst kan u hier vinden.

Zoals het Materialendecreet voorschrijft (art.18§7), wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd van 14 januari tot en met 13 maart 2019.


Gedurende die tijd liggen de teksten ter inzage. Tijdens het openbaar onderzoek kunt u bezwaren of opmerkingen indienen op de volgende wijze:
- overmaken op plan@ovam.be;
- per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. 

 

Publieke consultatie geluidsactieplannen

Nog tot 11 januari 2019 loopt een publieke consultatie rond de ontwerpen van geluidsactieplannen voor belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen, luchthaven Brussel-Nationaal en de agglomeraties Antwerpen, Gent en Brugge, die op 16 november 2018 aan de Vlaamse Regering werden meegedeeld. Deze actieplannen bevatten enerzijds een evaluatie van de acties en maatregelen die de voorbije jaren zijn ondernomen, en anderzijds gaan zij in op acties en maatregelen die diverse betrokkenen willen nemen in de periode 2019-2023.
Iedereen die dit wenst kan hierover advies geven, een bezwaar indienen of opmerkingen formuleren.

Openbaar onderzoek over het Vlaamse Ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6)

Op 24 december 2018 start een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6). Van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op de VLM-website (onder nieuws).
Wie dat wil, kan via een digitaal formulier op de VLM-website op een eenvoudige manier een reactie indienen. Alle reacties op het openbaar onderzoek die via dat digitale formulier worden ingediend, zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2019-2022 en het plan-MER. Ook de besprekingen met de Europese Commissie kunnen nog wijzigingen teweegbrengen aan het definitieve mestactieprogramma.

ENERGIE BESPAREN? Duurzaam (ver)bouwadvies? Laat uw woning doorlichten!

Hebt u plannen om uw woning te verbouwen tot een beter geïsoleerde, energie-efficiënte woning? Maar weet u niet hoe hieraan te beginnen? Vraag dan nu uw warmtescan aan! Tijdens een rondgang doorheen uw woning wordt met een warmtecamera de temperatuur in uw woning gemeten om zo warmteverliezen in kaart te brengen. Via de infraroodfoto's krijgt u nuttige informatie over de energetische kwaliteit van uw woning. Naast het in beeld brengen van de warmteverliezen wordt ook uw energieverbruik onder de loep genomen. Achteraf ontvangt u een rapport met enkele mogelijke energiebesparende maatregelen.
Voor de uitvoering van de warmtescan wordt een retributie van €20 gevraagd. U bent deze retributie echter pas verschuldigd indien u één jaar na de datum van de warmtescan geen enkele maatregel uit het bijhorende energierapport hebt uitgevoerd. 
 

Interesse?
Een warmtescan kan u aanvragen via het e-loket > leefmilieu > aanvraag warmtescan.

Meer informatie? Neem dan contact op met de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening (02 260 13 33, jessika.doms@grimbergen.be). 

HOE JE AFVAL CORRECT AANBIEDEN

Hoe je afval aanbiedt, dat maakt voor de veiligheid van de ophalers een groot verschil uit. Voor Intradura en het gemeentebestuur primeert de veiligheid van het Intradura-personeel. Toch vallen er jaarlijks gewonden tijdens de afvalinzameling, door bijvoorbeeld snijwonden. Dat moeten we vermijden! En daar hebben we jouw hulp en correct dichtgemaakte zakken voor nodig!

Goed dichtgemaakt: 1 stevige krop (= handvat)
Laders moeten vuilniszakken kunnen opnemen zonder in contact te komen met het afval. Denk maar aan scherpe voorwerpen. Een zak moet dicht met 1 stevige krop. Zo kan de lader de zak veilig en hygiënisch vastnemen en in de vrachtwagen werpen.

Fout dichtgemaakt: plakband
Sommige zakken zijn overvol gepropt en bovenaan dicht geplakt met plakband. De enige manier om zo‘n zak op te nemen, is door hem dicht bij het lichaam te houden. Zeer onveilig en onhygiënisch.

Fout dichtgemaakt: half dichtgebonden zak
Een overladen zak die half dichtgebonden wordt, is moeilijk vast te grijpen bovenaan en de kans groot dat afval op de lader of stoep valt. Nogal vuil dus!
Dichtgeplakte zakken worden vanaf 1 april 2018 niet meer meegenomen door de ophalers. Op de zak zal dan, zoals bij een fout gesorteerde pmd-zak, een sticker gekleefd worden met de boodschap dat deze niet correct is aangeboden. Correct aangeboden zakken nemen we natuurlijk met plezier wel mee! Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Fout dichtgemaakt (zie foto onder)