Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Taxivergunningen

ALGEMEEN

• De gemeente Grimbergen levert de vergunningen af voor het uitbaten van taxidiensten.

Voor een taxidienst dient de vergunningsaanvraag te vermelden of men al dan niet gebruik wil maken van standplaatsen op de openbare weg en of men gebruik wil maken van radiotelefonie.

• Verplicht bij te voegen stukken bij het aanvraagformulier:

A. Door de aanvrager:

* de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen);
* een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de uitbater in regel is inzake de bijdragen voor zichzelf en zijn personeel;
* een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager;
* de statuten van de firma die bij de handelsrechtbank is geregistreerd of een afschrift uit het Belgisch Staatsblad;
* een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan drie maanden;
* een getuigschrift van de opleiding basiskennis van het bedrijfsbeheer;
* een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald;
* een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingsplichten is nagekomen.


B. Betreffende elk voertuig dat opgenomen wordt in de uitbating:

* bewijs van verzekering (groene kaart);
* inschrijvingsbewijs (roze kaart);
* keuringsbewijs;
* kopie van de medische schifting van de bestuurders (zie hiervoor vermelding op het rijbewijs).


TAXISTANDPLAATSEN

Volgende taxistandplaatsen zijn door het gemeentebestuur voorzien:
* Sint-Amandsplein (2 standplaatsen / gelegen tegenover de kerk);
* Mutsaertplein (2 standplaatsen);
* Romeinsesteenweg (2 standplaatsen / gelegen onder de loopbrug);
* Romeinsesteenweg (1 standplaats / t.h.v. de uitgang hotel IBIS);
* Romeinsesteenweg (1 standplaats / t.h.v. de uitgang polikliniek);
* Luitberg (1 standplaats / t.h.v. hotel Alpha/Rijckendael).

Een uitbater van een taxidienst die geen vergunning heeft met standplaatsen op de openbare weg, dient normaliter bij een oproep te vertrekken vanuit zijn uitbatingszetel.


BELASTINGEN


De uitbater zal aan het gemeentebestuur overeenkomstig het desbetreffend belastingreglement een jaarlijkse belasting moeten betalen per voertuig dat hij gebruikt in zijn uitbating (€ 250), verhoogd met een bijkomende jaarlijkse belasting voor het gebruik van radiotelefonie in het voertuig (€ 50) en een belasting te betalen voor het gebruik van de gemeentelijke standplaatsen op de openbare weg (€100). De jaarlijkse totale belasting per voertuig mag evenwel de € 350 niet overschrijden. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Normaliter wordt een vergunning toegekend voor een periode van 5 jaar.

Nadere informatie, evenals de vereiste in te dienen documenten voor het aanvragen van een vergunning voor het uitbaten van een taxidienst, kunnen bekomen worden op het telefoonnummer 02/260.12.92– Dienst Economie & Cultuur of door een mail te sturen naar katrien.vanaken@grimbergen.be.