Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Update 21 november 2019Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, heeft het capatatieverbod op alle waterlopen in Vlaams-Brabant opgeheven. Door de regenval van de afgelopen maanden is er voldoende water.
In juli is de gouverneur overgegaan tot het instellen van een captatieverbod op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.
Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen.
Na de regenval in de afgelopen maanden oktober en november enerzijds en het feit dat de meeste landbouwgrond op dit ogenblik voldoende water bevat en niet bijkomend dient bevloeid, heeft het provinciale droogteoverleg onder voorzitterschap van de gouverneur nu beslist om het captatieverbod op te heffen.
De opheffing wordt onmiddellijk van kracht.

https://pers.vlaamsbrabant.be/einde-captatieverbod-op-waterlopen-in-vlaams-brabant#

Klik HIER voor het politiebesluit van de provinciegouverneur van 21 novemeber 2019

Update 11 oktober 2019Omwille van de recent gevallen en nog voorspelde neerslag en de beperkte watervraag heeft de Droogtecommissie besloten om af te schalen naar niveau 1 (code geel) en aan de provinciegouverneurs geadviseerd om het captatieverbod in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen op te heffen tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het nodig is om een captatieverbod aan te houden.

Door de neerslag van de afgelopen weken zijn de peilen en debieten van een aantal waterlopen verbeterd. Ook de watervraag vanuit landbouwsector is in deze periode van het jaar laag. Hierdoor is een captatieverbod niet langer noodzakelijk.
In de provincie Vlaams-Brabant wordt het captatieverbod opgeheven voor het geheel van het Demerbekken en het Dijle-Zennebekken.

Het captatieverbod wordt behouden voor het Denderbekken en Benedenscheldebekken. In deze bekkens geldt dit evenwel niet voor de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie en het kanaal Brussel-Schelde. -

Door de historisch lage grondwaterstanden kunnen de debieten in de waterlopen bij het uitblijven van neerslag wel snel terug dalen. Er is dus nog geen structureel herstel van het volledige watersysteem, waardoor spaarzaam omgaan met alle soorten van water dan ook noodzakelijk blijft.

Op dit moment worden er geen problemen met de drinkwatervoorziening verwacht.
De toestand wordt continu gemonitord door de bevoegde diensten.

https://pers.vlaamsbrabant.be/captatieverbod-in-vlaams-brabant-is-gewijzigd#

Klik HIER voor het politiebesluit van de provinciegouverneur van 11 oktober 2019

Persbericht 18 juli 2019

Persbericht – Provincie Vlaams-Brabant

Donderdag 18 juli 2019 — De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant stelt vanaf 19 juli een captatieverbod in te op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in
Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen
winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende
waterlopen dreigen droog te vallen.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin Europees of Vlaams beschermde
habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om
beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16 juli geadviseerd voor een
captatieverbod, het onttrekken van water door landbouwers en bedrijven, in alle stroomgebieden van
ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet
nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen.

Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om een
captatieverbod vanaf 19 juli in te stellen op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op
Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-
Schelde.

Voor de waterlopen in het beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de
daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties

De reeds geldende meldingsplicht en vergunningsplicht blijven onveranderd.
Zie hiervoor ook  https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties of de kaart in bijlage.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt
capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet essentiële toepassingen te
vermijden zoals het besproeien van gazons.
 
   
https://pers.vlaamsbrabant.be/captatieverbod-ecologisch-kwetsbare-waterlopen#

Klik HIER voor het politiebesluit van de provinciegouverneur van 18 juli 2019