Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Veldkantstraat: gemeentebestuur gaat voor veilige fietspaden en een versterking van het groen en landelijk karakter van de omgeving

GRIMBERGEN - Gisterenavond heeft burgemeester Chris Selleslagh op de gemeenteraad namens de drie meerderheidspartijen toelichting gegeven bij de plannen voor de Veldkantstraat. Enkele maanden geleden had het schepencollege de princiepsbeslissing genomen om rioleringswerken uit te voeren in het gedeelte tussen Hoeveland en Humbeeksesteenweg. ‘Daarbij moeten ook de nutsvoorzieningen vervangen worden, waardoor ongeveer 100 lindebomen gerooid moeten worden. Het gemeentebestuur wil van deze werken gebruik maken om langs weerskanten een beveiligd fietspad aan te leggen, naar het voorbeeld van de Spaanse Lindebaan. Na de beslissing werden meteen contacten gelegd met grondeigenaars met het oog op natuurcompensatie’ zegt burgemeester Chris Selleslagh.
Het rooien van zoveel laanbomen roept vanzelfsprekend vragen op. Er werd zelfs een actiecomité opgericht, dat een petitie organiseerde. Daarbij werd helaas verkeerde informatie verspreid, met name dat de betrokken lindebomen een bijzondere bescherming zouden genieten.

Bart Laeremans, schepen van omgeving voegt toe dat de Veldkantstraat inderdaad een onderdeel is van de ankerplaats “Maalbeekvallei en het gevarieerde cultuurlandschap ten oosten van Grimbergen”, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 27 januari 2015 door minister Bourgeois. De enige negen lindebomen die in deze uitgebreide inventaris werden opgenomen, werden begin 2017 gerooid voor de aanpassing van het smalle fietspad dat aan de noordzijde van dit traject ligt. Deze beslissing werd door het schepencollege genomen op 19 oktober 2015, mede met de steun van de schepenen van Groen.

De overige lindebomen in de Veldkantstraat tussen Humbeeksesteenweg en Hoeveland werden veel recenter aangeplant, zijn niet vermeld in het besluit rond de ankerplaats en genieten dus geen specifieke bescherming. Het is nooit leuk wanneer bomen moeten gerooid worden, maar er zijn toch een aantal belangrijke argumenten:

1. In dit gedeelte van de Veldkantstraat moet dringend riolering worden aangelegd. Nu wordt daar huishoudelijk en ander afvalwater rechtstreeks in de beek geloosd;
2. De bestaande nutsleidingen (water, elektriciteit, internet, straatverlichting) moeten in het kader van deze belangrijke rioleringswerken verwijderd en vervangen worden. Dat gaat niet zonder op die plaatsen de bomen te rooien;
3. Lindebomen hebben oppervlakkige wortels, die alsmaar dikker worden en daardoor schade aanrichten aan weginfrastructuur en fietspaden. Naarmate lindebomen ouder worden, zal deze schade alleen toenemen, zoals de gebruikers van het fietspad langs de Beigemsesteenweg kunnen vaststellen.

Noodzaak aan degelijke en veilige fietspaden

Wij worden als gemeente geconfronteerd met de beslissing van de Vlaamse overheid om een snelle fietsverbinding te creëren richting Brussel langsheen het kanaal. Dat is een belangrijke en positieve maatregel in het kader van de omschakeling naar een CO2-vriendelijke mobiliteit. Wij steunen dit beleid en wij willen als gemeentebestuur meer mensen op de fiets krijgen.

‘Zelfs los van ons eigen beleid zullen er op termijn meer mensen de fiets nemen en daarmee moeten we dus rekening houden in ons mobiliteitsbeleid’, zegt schepen van mobiliteit Philip Roosen.
In ieder geval willen we de fietssnelweg goed bereikbaar maken. Dit betekent dat er nood is aan betere fietspaden op enkele stukken van de Humbeeksesteenweg, behoorlijke fietspaden in de Kareelstraat, de Verbrandebrugsesteenweg, de Fabriekstraat, maar ook in Veldkantstraat.

De Veldkantstraat is een belangrijke verbindingsweg, waar zeer snel gereden wordt en waar het voor fietsers vandaag onveilig is. Via het traject tussen Hoeveland en Humbeeksesteenweg kan er een veilige en snelle fietsverbinding gefinaliseerd worden doorheen onze gemeente tussen Strombeek en de Verbrande Brug. Het gemeentebestuur heeft overigens de intentie om het fietsverkeer over de volledige lengte van de Veldkantstraat te beveiligen. Deze tweede fase is momenteel in onderzoek. Waar deze straat op bepaalde plaatsen te smal zou blijken, zal gewerkt worden met fietssuggestiestroken.

De Veldkantstraat is niet te vergelijken met de Oyenbrugstraat en de Grote Kerkvoetweg, die trage of minstens recreatieve wegen zijn. De Poddegemstraat is een woonstraat, waar gemengd verkeer wenselijk is en waar de aanleg van fietspaden enkel mogelijk zou zijn via de peperdure onteigening van voortuinen.

Groencompensatie

Schepen van leefmilieu, Eric Nagels voegt tot slot nog toe dat het gemeentebestuur de vaste wil heeft om het rooien van deze bomen te compenseren in de ankerplaats en liefst zo dicht mogelijk bij de Veldkantstraat. We volgen voor deze compensatie vier sporen:

  1. Aan de eigenaars van de aanpalende percelen wordt gevraagd worden of er op hun perceel bomen kunnen geplant worden, die voldoende verwijderd zijn van het fietspad;
  2. Er wordt onderzocht op welke wijze er een groene, zachte verbinding kan gerealiseerd worden tussen het Lintbos en het domein van de Borcht, met respect voor het kouterlandschap in deze omgeving. Er werd daarvoor al een eerste gesprek gevoerd met Groene Noordrand, de intergemeentelijke instantie die hiervoor bevoegd is;
  3. Er wordt nagedacht en gesproken over een verdere uitbreiding van het Lintbos op gemeentegrond, op een tweede locatie, in overleg met het vliegveld;
  4. We willen het geboortebos aan de Humbeeksesteenweg verder uitbreiden: er werden hiervoor gesprekken opgestart met de eigenaars van een terrein van 1 hectare.


‘Het Grimbergse gemeentebestuur wil dus meer bomen dan vandaag in plaats van minder, en we willen het groene en landelijke karakter van onze streek versterken, niet verzwakken’, besluit burgemeester Chris Selleslagh.
 
 
Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, openbare werken en werken in eigen beheer
 
Philip Roosen
philip.roosen@grimbergen.be – 0495 52 42 21
Eerste schepen en schepen voor cultuur, mobiliteit en dierenwelzijn
 
Bart Laeremans
bart.laeremans@grimbergen.be – 0476 46 98 85
Tweede schepen en schepen van omgeving, wonen, ruimtelijke ordening, integratie en Vlaams karakter
 
Erik Nagels
eric.nagels@grimbergen.be – 0477 36 72 42
Schepen van lokale economie, leefmilieu, afvalbeleid, land- en tuinbouw